Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Bşklğı.

Peace in Class Peace in School

Umut İlhan DURMUŞOĞLU
Arabuluculuk Daire Başkanı

1984 yılında Osmaniye´nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğretimi Osmaniye Atatürk İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Adana Anadolu Lisesinde ikmal etti. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini 2007 yılında tamamladı. 2008 yılında Adana Hakim Adayı olarak mesleğe başladı. İzmir-Ödemiş ve Siirt-Baykan´da Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimliği görevlerinde bulundu. 2018 yılında Birleşik Krallık Exeter Üniversitesi´nden, "Uluslararası Ticari Tahkim Sözleşmelerinde Tahkim Sözleşmesine Taraf Olmayan Üçüncü Tarafların Hukuki Durumu"nu inceleyen tez çalışması ile mezun oldu. 21 Ocak 2019 tarihinden itibaren Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.Evli ve 2 çocuk babasıdır.

GÖREVLERİMİZ

6325 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca Daire Başkanlığının görevleri.

1- Arabuluculuk hizmetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak.

2- Arabuluculukla ilgili yayın yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek.

3- Kurulun çalışması ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek ve görevleri ile ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

4- Arabuluculuk kurumunun tanıtımını yapmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve seminer gibi bilimsel organizasyonları düzenlemek veya desteklemek.

5- Ülke genelinde arabuluculuk uygulamalarını izlemek, ilgili istatistikleri tutmak ve yayımlamak.

6- Arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşlar tarafından bu amaçla yapılan başvuru ile sicildeki kaydın geçerlilik süresinin uzatılması talebinin karara bağlanmasını Bakanlığın onayına sunmak, arabuluculuk eğitimi verecek eğitim kuruluşlarını listelemek ve elektronik ortamda yayımlamak.

7- Arabulucu sicilini tutmak, sicile kayıt taleplerini karara bağlamak, 21 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında arabulucunun sicilden silinmesine karar vermek ve bu sicilde yer alan kişilere ilişkin bilgileri elektronik ortamda duyurmak.

8- Arabulucular tarafından arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanakların kayıtlarını tutmak ve birer örneklerini saklamak.

9- Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemler hakkında inceleme ve araştırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak.

10- Yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlayarak Kurulun bilgisine sunmak.

11- Yıllık Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak