Proje Özeti

Peace in Class Peace in School
Proje Özeti

PROJEMİZ; ´´ TÜRKİYE ULUSAL AJANSI TARAFINDAN KULLANDIRILAN  AB FONLARI  İLE FİNANSE EDİLMEKTEDİR.´´

 

Proje, Türkiye koordinatörlüğünde, Romanya, Bulgaristan, İtalya ve Polonya ortaklığında okullar arası stratejik ortaklık projesidir. Proje kapsamında 5 LTT faaliyetine toplamda 100 öğrenci, 32 öğretmen katılacaktır. Katılımcılar, arkadaşları tarafından güvenilir olarak kabul gören, farklı dezavantajlara sahip ve 15-16 yaşlarındaki öğrencilerden ve gönüllü olarak arabuluculuk sistemine dahil olacak, rehberlik başta olmak üzere çeşitli branşlardan bir araya gelecek öğretmenlerden oluşmaktadır.

Son 2 yıldır sınavsız öğrenci alınmaya başlanmasıyla okulumuza düşük puan ve not ortalamasıyla gelen öğrenciler okul iklimi ve öğrenci yapısını olumsuz yönde değiştirmiştir. Bu değişimin tetiklediği eğitsel, sosyal ve ekonomik etkenlerin ergenlik dönemindeki öğrencilerin kimlik arayışlarıyla çakışması, aralarında istenmeyen çatışmalara yol açmaktadır. Öğrenciler arasındaki bu çatışmaların artması bu soruna çözüm arayışını da beraberinde getirmiştir. Konuyla ilgili yaptığımız araştırmalarda Avrupa’daki okullarda Akran Arabuluculuğu ve Lider Öğrenci Yetiştirme Programının başarı ile uygulandığı görülmüştür.

Akran Arabuluculuğu öğrencilere okul yaşamları içerisinde karşılaştıkları her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlık karşısında, tarafların kazan kazan anlayışı ile yani kaybedenin olmadığı yaratıcı çözümler sunan bir uygulamadır. Bu tanıma göre   akran arabuluculuğunda aktif olması beklenen öğrencilerdir. Ancak ülkemizde yapılan çalışmaların öğretmenlere yönelik olması ve okullarda arabulucu lider öğrenci yetiştirme yönünde ne yapılacağının tam anlaşılamaması çözümü zorlaştırmaktadır.

Avrupa’da da benzer sorunlar yaşayan ve bu programı başarıyla uygulayan okulların katılımıyla oluşan projemizin temel hedefi; okullarda zorbalığa çözüm olarak akran arabuluculuğu kavramını kavramış ve etkin bir şekilde uygulayabilecek lider öğrenciler ve bu süreci yönetebilecek öğretmenler yetiştirmektir. Bunun için LTT faaliyetleri ve yereldeki uygulamalarda, aktif öğretmen ve öğrenci katılımını destekleyen similasyon, role play, alt grup çalışmaları ve ters yüz sınıf (flipped classroom) mantığıyla ilerleyecek atölye çalışmaları ile öğretmenlerin arabuluculuk sürecini yönetebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin eğitimini alacağı Romanya da ki 1.LLT ile birlikte, öğrencilerin Akran arabuluculuk metodu, temel bilgi ve becerilerinin eğitimini alacakları Bulgaristan, Polonya, İtalya ve Türkiye’de gerçekleştirilecek olan 4 LTT faaliyeti ile hedefe ulaşmak istiyoruz. Özetle bu proje ile;

 • Öğrencilerin Akran Arabuluculuğu Eğitimi ile aktif olma, paylaşım, iletişim, girişim, liderlik becerileri, problem çözme, çatışma yönetimi gibi kazanımlar elde etmelerini sağlanacak,
 • Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin okul başarısını artırmak için okula uyum, öğrenme becerilerinin geliştirilmesi, sosyal beceriler kazandırılması ve psikolojik olarak desteklenmesi amacıyla Akran Arabuluculuğu Uygulama Planı uygulanacak,
 • Öğretmenlerin arabuluculuk sürecini yönetebilme ve öğrencilerin çatışmalarda Arabuluculuk rolünü üstlenme becerileri gelişecek ve güçlenecek,
 • Yapıcı çatışma çözümü ile akran çatışmalarının %60-80 oranında azalması sağlanacak,
 • Çatışma sayılarının azalmasıyla yıllık disiplin olayları azalacak,
 • Devamsızlık ve okul başarısızlığını önlemek için sağlıklı öğrenme ortamları oluşacak,
 • Barışçıl okul iklimi oluşacaktır. Ayrıca;
 • Öğretmenler, öğrenciler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve istenmeyen davranışları yönetmek için daha az zaman ve enerji harcayacaklar,
 • Güce dayalı otoriter, cezalandırıcı disiplin yaklaşımını azaltacak, onarıcı olanı arttıracak,
 • Öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasındaki ilişkilerin daha olumlu ve yapıcı geçmesine neden olacağı için okul iklimini olumlu yönde etkileyecek,
 • Öğretmenlerin, öğretime öğrencilerin de öğrenmeye ayırdıkları zamanı arttıracak,
 • Okul disiplin sorunlarının öğretmenler ve okul yöneticileri üzerinde oluşturduğu baskı azalacak, disiplin sorunlarına ayrılan zaman azalacak,
 • Çatışma çözümü ve Akran Arabuluculuk eğitimi, sınıf ve okul atmosferini geliştirecek ve okulda tansiyon düşecektir.

Bununla beraber, öğrencilerin okulda geçirdikleri kaliteli zamanın artması ve derslere olan tutumlarındaki değişimle birlikte akademik başarıları artacak ve erken okul terkleri azalacaktır. Bu sayede, akademik başarının artmasıyla yüksek öğrenime devam edecek öğrenci sayısının da uzun vadede artması beklenmektedir.  Ayrıca proje sonrasında Arabuluculuk yönteminin uygulanmaya başlanacağı o yılın sonundaki genel disiplin raporlarının analizi projenin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının bir diğer göstergesi olacaktır. Böylece, Akran Arabuluculuğunun özellikle uzun vadede öğrenciler arasındaki çatışmaları önlemede/azaltmada, barışçıl bir okul kültürünü geliştirmede, öğrencileri akademik başarılarını ve dolayısıyla Eğitimde Kalite ve Başarının Artırılmasında ne derecede etkili bir model olarak kullanılabileceğini ortaya çıkacaktır.